Загальні відомості (розробник) – відділ енергомасообміну в геосистемах.

 

Призначення та сфера застосування. Геологія (геологічне картування, геотектоніка, пошукова геологія, інженерна геологія), геоекологія.

 

Концепція, зміст методу, технології:

   

  Загальні відомості (розробник) – відділ енергомасообміну в геосистемах.

   

  Призначення та сфера застосування. Геологія (геологічне картування, геотектоніка, пошукова геологія, інженерна геологія), геоекологія.

   

  Концепція, зміст методу, технології:

  • структурне, ландшафтно-геоморфологічне і геоіндикаційне дешифрування даних ДЗЗ видимого діапазону електромагнітних хвиль для виділення лінеаментних зон, які пов’язані з диз’юнктивними структурами літосфери;
  • дешифрування знімків в інфрачервоному діапазоні з метою виявлення неотектонічно активних флюїдопровідних структур літосфери;
  • дешифрування даних ДЗЗ у радіохвильовому діапазоні, що дає змогу виділяти зони розущільнення у гірських породах, визначати ступінь їх вологонасиченості, глибини залягання ґрунтових вод;
  • аналіз спектрів відбиття рослинності і ґрунтів за багатоспектральними даними ДЗЗ у зонах розривних порушень (картування гетерогенної будови останніх щодо ступеня флюїдопроникності).

   

  Характеристики кінцевого продукту. Електронна картосхема розломно-блокової будови території досліджень з виділеними тектонічно розущільненими високопроникними зонами літосфери. Якісна оцінка ступеня флюїдопроникності цих зон.

  Технічне та програмне забезпечення:  Космічні знімки середньої і високої просторової розрізненності, зроблені у видимій та інфрачервоній (зокрема тепловій) зонах спектра електромагнітних хвиль, а також у радіодіапазоні. Наземні геолого-геофізичні дані. Програмні продукти для оброблення даних ДЗЗ (наприклад, ERDAS Imagine, ENVI/IDL, ER Mapper тощо), а також для представлення результатів обробки/інтерпретації у картографічній проекції (ГІС рівня ArcInfo, ArcView, MapInfo Professional).

   

  Приклади успішної апробації або використання:

  • уточнено розломно-блокову будову і створено відповідні картосхеми по районах Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) і Українського щита (УЩ), у межах цих районів виявлено регіональні області і здійснено зональний прогноз рудо- (для УЩ) та нафтогазонакопичення (для ДДЗ);
  • прогнозовано локальні структури різноманітних морфогенетичних типів у породах осадового чохла і кристалічного фундаменту, які перспективні на пошуки різних корисних копалин (зокрема покладів вуглеводнів для ДДЗ, родовищ благородних і рідкісних металів для УЩ);
  • виділено і ландшафтно-геодинамічно аргументовано площадки, потенційно придатні для будівництва сховищ небезпечних промислових відходів у геологічних формаціях, оконтурено небезпечні щодо токсичного забруднення зони підвищеної водопроникності поверхневих відкладів та інтенсивного живлення підземних вод у межах Чорнобильської зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення і прилеглих територій;
  • оцінено ступінь вагомості ендогенного чинника в активізації сучасних екзогенних процесів для центральної частини УЩ.