• Лялько В.І., Федоровський О.Д., Перерва В.М., Попов М.О. Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України (короткий історичний нарис). //Космічна наука і технологія- K.- 2002.- т.8. - №2/3.- С.6-28.

 • Лялько В.І. Стан і перспективи розвитку аерокосмічних досліджень Землі в Україні. //Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. -№2/3.- С.29-35.

 • Цимбал В.М., Лялько В.І., Курекін О.С., Гавриленко О.С. Авіаційний комплекс дистанційного зондування природного середовища АКДЗ-30. //Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. -№2/3.- С.36-40.

 • Кононов В.И. Обоснование методики определения разрешения на местности аэрокосмических систем с дискретными фотоприемниками. //Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8,№2/3.- С.91-102.

 • Станкевич С.А. К оценке линейного разрешения цифровых аэрокосмических снимков. //Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. -№2/3.- С.103-106.

 • Попов М.О. Сучасні погляди на інтерпретацію даних аерокосмічногодистанційного зондування Землі.//Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. -№2/3.- С.110-115.

 • Костюченко Ю.В. Опыт применения спутниковой интерферометриив комплексе методов ДЗЗ.//Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. - №2/3.- С.115-121.

 • Азімов О.Т. Комплексні аерокосмогеологічні дослідження територіїЗони відчуження ЧАЕС і прилеглого району Коростенського плутонупри виборі локальних площадок, придатних для глибинного депонуваннярадіоактивних відходів.//Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. - №2/3.- С.134-142.

 • Крат В.Н., Вульфсон Л.Д., Гунченко В.А., Оголенко В.С., Кудряшов А.И., Авраменко В.Г. Особенности применения материалов дистанционных аэрокосмических съемок при поисках азотных кремнистых терм.//Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. - №2/3.- С.143-148.

 • Воробьев А.И., Костюченко Ю.В., Лялько В.И., Перерва В.М. Комплексирование аэрокосмических и геофизических методов при прогнозе нефтегазоносности северо-западного шельфа Черного моря//Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. -№2/3.- С.149-166.

 • Подорван В.Н., Филиппов Ю.Ф. Наземная заверка результатов дистанционного зондирования гидрогеологических объектов.//Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. - №2/3.- С.166-169.

 • Лялько В.И., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я., Азимов А.Т., Шпортюк З.М.,Сибирцева О.Н., Буянова И.Я. Комплексирование многозональных космических снимков различного пространственного разрешения для повышения эффективности исследования лесных массивов(на примере Зоны отчуждения ЧАЭС и районов Сибири).//Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. - №2/3.- С.239-246.

 • Дубровський В.В., Пархісенко Я.В., Петроченко О.Ю., Потапенко Л.С.,Рябоконенко О.Д, Штепа Ю.Н. Космічний моніторинг лісових пожеж за знімками NOAA.//Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. -№2/3.- С.246-249.

 • Лялько В.И., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я., Жолобак Г.М., Буянова И.Я.Возможности прогнозирования урожайности зерновых культур на основе совместного использования многозональных космических снимков AVHRR, NOAA и Landsat ТМ (на примере Киевской области).//Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- т.8. -№2/3.- С.249-255.

 • Lyalko V.I., Kostyuchenko Yu.V., Kitchka A.A. Landscape management strategy improvement based on the remote sensing: flood risk policy in the Upper Tisza basin. //2002 Abs. NATO Res. Workshop "Role of interfaces in environmental protection", Miskolc-Lillafured, Univ. Miscolc Print., p.56.

 • Кичка А.А. Ювенильная ветвь нефтегазообразования: от протонефти первичных флюидных включений к месторождениям нефти и газа.// М-лы 6-й межд. конф. "Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа. К созданию общей теории нефтегазоносности недр. Книга 1. (под ред. Б.А.Соколова и Э.А.Абля).- М.: ГЕОС,2002.- С.230-233.

 • Кичка А.А. Путь ювенильной нефти: флюидные включения - тектоногенез - дегазация - месторождения.// М-лы межд. конф. памяти акад. П.Н.Кропоткина "Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ" (под ред. А.Н.Дмитриевского и В.Б.Валяева).- М.: ГЕОС, 2002.- С.353-355.

 • Сахацький О.І., Сибірцева О.М, Шпортюк З. М. Комбінація цифрової моделі рельєфу із зображеннями "Landsat-7" для визначення топографічних характеристик місцевості з метою проведення радіометричної корекції.//Космічна наука і технологія.- K.- 2002.- Т.8.- №2/3.- С.89-91.

 • Шпортюк З.М., Лялько В.І, Азимов О.Т., Сибірцева О.М., .Левчик О. І. Аналіз стану соснових лісів Зони відчуження ЧАЕС на основі дослідження позиції "червоного краю " спектрів відбиття за даними багатозональної космічної зйомки// Материали X юбилейной международной научно-технической конференции "Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов."(10-14 июня 2002г. Щелкино, АР Крым).-Харків: Курсор,2002. -Т.1. - С.217-221.

 • Азiмов О.Т., Лялько В.І., Ходоровський А.Я., Cахацький О.І. Особливості фітосанітарного стану лісових масивів правобережжя р.Прип'ять у Зоні вiдчуження ЧАЕС за матеріалами багатозональної космiчної зйомки/ Сборник научных статей к X Юбилейной международной научно-технической конференции "Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов" (10-14 июня 2002 г., г.Щелкино, АР Крым). В 2-х т. - Харьков: Фирма "Курсор", 2002. - С.213-486

 • Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Khodorovsky A.Ya., Azimov A.T., Shportjuk Z.M. Estimation of ecological state and fire danger forestry using multispectral space images (field site - Chernobil disaster area). Proceedings of The 3rd International Conference on Carpathian Euroregion Ecology CERECO' 2000. Miskolc-Lillafured, May, 21-24, 2000. - Miskolc-Egyetemvaros: Univers. of Miskolc, 2001. PP. 47-48.

 • Азімов О.Т. Задачі інформаційно-аналітичної системи аналізу ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у контексті забезпечення сталого розвитку регіонів України/ Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції "Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України" (16-19 квітня 2002 р., м.Львів). - К.: Товариство "Знання" України, 2002. - С.199-201.

 • Fedorovsky A.D., Hodorovsky A.J.,Yakimchuk V.G. Analysis of Fault Zones Localization and Distribution of Radionuclides in Bottom Sediments of Reservoir. Seventh International Conference Remote Sensing for Marine and Coastal Enviroments, Miami, Florida 20-22 May 2002, P.40.

 • Воробьев А.И., Костюченко Ю.В., Лялько В.И., Перерва В.М., Семенова С.Г. Комплексирование аэрокосмических и геофизических методов при прогнозе нефтогазоносности Северо-Западного шельфа Черного моря//Космічна наука і технологія - 2002. - т.8. - №2/3. - С.149-165.

 • Котляр О.Ю., Товстюк З.М., Перерва В.М., Єфіменко Т.А., Седлерова О.В.. Шульга В.І. Флюидодинамічні і неотектонічні основи та попередні результати апробації супутникової технології вивчення геологічної будови та перспектив нафтогазоносності шельфу. //Космічна наука і технологія. - 2002. - т.8. - №2/3. - С. 180-187.

 • Лялько В.І., Федоровський О.Д., Перерва В.М., Попов М.О. Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України (короткий історичний нарис). //Космічна наука і технологія. - 2002. - т.8. - №2/3. - С.6-28.

 • Перерва В.М., Левчик Е.И., Архипов А.И. Некоторые аспекты механизма формирования полезного сигнала в оптическом поле ландшафтов над залежами углеводородов. //Космічна наука і технологія. - 2002. - т.8. - №2/3. - С. 187-196.

 • Перерва В.М., Костина Т.И. Прогнозирование зон развития вторичных коллекторов по спутниковым данным //Космічна наука і технологія. - 2002. - т.8. - №2/3. - С.197-201.

 • Перерва В.М., Архипов А.И., Бусел Г.Ф., Левчик Е.И., Рыбак Е.А., Осканьян Т.В., Состояние и пути совершенствования спутниковой технологии прогнозирования нефти и газа.//Космічна наука і технологія - 2002. - т.8. - №2/3. - С.201-206.

 • Перерва В.М. Геофлюидодинамические структуры литосферы и их изучение дистанционными методами/"Космічна наука і технологія" - 2002. - т.8. - №2/3. - с.174-180.

 • Перерва В.М., Костина Т.И. Геофлюидодинамические структуры литосферы и диапиризм //Доповіді НАН України. - 2002. - №2. - С.132-136.

 • Перерва В.М. Геофлюидодинамические структуры литосферы / В сб.:"Материалы международной конференции памяти академика П.Н. Кропоткина. Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ" - М.: ГЕОС, 2002. - С.213-486.

 • Шпортюк З.М., Лялько В.І., Азімов О.Т., Сибірцева О.М., Левчик О.І. Аналіз стану соснових лісів зони відчуження ЧАЕС на основі дослідженя позиції "Червоного краю" спектрів відбиття за даними багатозональної космічної зйомки /Сб. науч. Статей "Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов".- Харьков.- 2002. - т.1. - С.217-222.

 • Мичак А.Г., Купчишин М.Ф. Шаргородщина: сторінки історії.- К. :Техніка, 2002.- 320 с.

 • Мичак А.Г., Ліщенко Л.П., Теременко О.М., Кудряшов О.І., Щепець О.І. Вивчення екологічного стану урбанізованих та промислових територій України забагатозональними космічними знімками. // Космічна наука і технологія.- К.- 2002.- т.8. - №2/3.- С. 209-217.

 • Мичак А.Г., Кудряшов О.І., Філіпович В.Є., Калінкін М., Максимович Н.П. Використання аерокосмічного та газогеохімічного методів для вивчення загазованості приземного шару атмосфери територій нафтовидобутку в Предкарпатському прогині. // Космічна наука і технологія.- К.- 2002.- т.8. - №2/3.- С. 218-221.

 • Крат В.Н., Вульфсон Л.Д., Гунченко В.А., Оголенко В.С., Кудряшов А.И., Авраменко В.Г. Особенности применения материалов дистанционных аэрокосмических съемок при поисках азотных кремнистых терм. // Космічна наука і технологія. - К.- 2002.- т.8. - №2/3.- С. 143-148.

 • Федоровський О.Д., Ліщенко Л.П., Якимчук В.Г. Оцінка геоеклогічної ситуації в регіоні на основі ландшафтно-системного підходу. // Геологічний журнал. -2002. - №1.- С.37-40.

 • Тарангул Д.О., Кудряшов О.І., Мичак А.Г., Філіпович В.Є. Гіс-технології для вирішення задач охорони навколишнього середовища територій довготривалого нафтогазового видобутку. // Регіональні екологічні проблеми. - Київ, КДУ ВГЛ Обрій.- 2002. - С.369-371.

 • Ліщенко Л.П., Кудряшов О.І., Мичак А.Г. Аерокосмічний моніторинг промислових районів басейну Каховського водосховища. // Сучасні підходи до розробки басейнового принципу охорони водних ресурсів Каховського водосховища. Матеріали міжобласної наук.-практ. конференції, Нікополь, 2000. С.16-18 (видано в 2002р, м. Нікополь, Нікопольське відділення міжнародногофонду Дніпра, Нікопольський міський бізнес-центр).

 • Федоровський О.Д., Якимчук В.Г., Ліщенко Л.П. Оцінка геоекологічної ситуації в регіоні на основі ландшафтно-системного підходу. // Геологічний журнал. - 2002. -№1.

 • Інформатизація аерокосмічного землезнавства. Монографія // Довгий С.О., Лялько В.І., Трофимчук О.М., Федоровський О.Д. та ін.//-К: Науковава думка, 2002.-606с.

 • Перерва В.М., Костина Т.И. Геофлюидодинамические структуры литосферы и диапиризм / ж. Доповіді НАН України. — 2002. — №2 — с.132-136.

 • Перерва В.М. Геофлюидодинамические структуры литосферы / В сб. "Материалы международной конференции памяти П.Н. Кропоткина " Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ" М.; — 22-24.05.02. — с.213-216.

 • Лялько В.І., Федоровский О.Д., Перерва В.М., Попов М.О. Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України (короткий історичний нарис). / ж. "Космічна наука і технологія". — 2002. — т.8 — №2/3. — с.6-28.

 • Воробьев А.И., Костюченко Ю.В., Лялько В.И., Перерва В.М., Семенова С.Г. Комплексирование аэрокосмических и геофизических методов при прогнозе нефтегазоносности Северо-Западного шельфа Черного моря. / ж. "Космічна наука і технологія". — 2002. — т.8. — №2/3. — с.149-165.

 • Перерва В.М. геофлюидодинамические структуры литосферы и их изучение дистанционными методами. / ж. "Космічна наука і технологія". - 2002. - т. 8. - № 2/3. - с. 174 -180.

 • Котляр О.Ю.,Товстюк З.М., Перерва В.М.., Ефіменко Т.А., Седлерова О.В., Шульга В.І.. Геофлюїдодинамічні і неотектонічні основи та попередні результати апробації супутникової технології вивчення геологічної будови та перспектив нафтогазоносності шельфу. / ж. "Космічна наука і технологія". - 2002. - т. 8. - № 2/3. - с. 180 -187.

 • Перерва В.М., Левчик Е.И., Архипов А.И., Некоторые аспекты механизма формирования полезного сигнала в оптическом поле ландшафтов над залежами углеводородов. / ж. "Космічна наука і технологія". - 2002. - т. 8. - № 2/3. - с. 187 - 196.

 • Перерва В.М., Архипов А.И., Бусел Г.Ф., Левчик Е.И., Рыбак Е.А., Осканьян Т.В. Состояние и пути совершенствования спутниковой технологии прогнозирования залежей нефти и газа. / ж. "Космічна наука і технологія". - 2002. - т. 8. - № 2/3. - с. 201 - 206

 • Перерва В.М., Костина Т.И. Прогнозирование зон развития вторичных коллекторов по спутниковым данным. / ж. "Космічна наука і технологія". — 2002. — т.8 — №2/3. — с.197-201.

 • Перерва В.М. Геофлюидодинамика, разрывные структуры нефтегазоносность Северо-Западного шельфа Черного моря // В.сб. "Геодинамика и нефтегазоносные структуры Черноморско-Каспийского региона". — материалы междун. Конф. — Гурзуф. — 9-14 сентября 2002. — с. 152- 154.

 • Перерва В.М. Новые методы прогноза залежей углеводородов и заложения высокодебитных скважин как факторы снижения затрат и увеличения объема нефтегазодобычи // Нафта і газ України. - К.: Нора прінт. 2002. - том 1 – C.217-219

 • В.И. Лялько, М.А. Попов, А.Д. Федоровский Использование данных спутниковой съемки для изучения природоресурсных проблем. – Сб. «Космічні дослідження в Україні, 2002-2004”, - К.: НКАУ, 2004, - с.7-14.

 • Станкевич С.А. К оценке линейного разрешения цифровых аэрокосмических снимков // Космічна наука і технологія, 2002.- Т.8.- № 2/3.- С.103-106.

 • Лялько В.И., Федоровский А.Д., Попов М.А., Воробьев А.И., Кичка А.А., Кононов В.И., Костюченко Ю.В., Лищенко Л.П., Мычак А.Г., Сахацкий А.И., Станкевич С.А., Ходоровский А.Я. Использование данных спутниковой съемки для изучения природоресурсных проблем // Космічні дослідження в Україні 2002-2004.- Київ: ІКД НАНУ-НКАУ, 2004.- С.7-14.

 • Fedorovsky A.D., Hodorovsky A.J.,Yakimchuk V.G. Analysis of Fault Zones Localization and Distribution of Radionuclides in Bottom Sediments of Reservoir. Seventh International Conference Remote Sensing for Marine and Coastal Enviroments, Miami, Florida 20-22 May 2002, P. 40.

 • Федоровский А.Д., Сиренко Л.А., Суханов К.Ю., Якимчук В.Г. Спектральные и пространственно-частотные информативные признаки дешифрирования водных ландшафтов на аэрокосмических снимках. // Гидробиологический журнал. - 2002.- Т. 38.- № 1.- С. 87-95.

 • Федоровский А.Д., Якимчук В.Г., Рябоконенко С.А., Рябоконенко А.Д. Применение марковских методов для классификации ландшафтных комплексов по данным космической съемки. // Ученые записки Таврического национального университета им. Вернадского, г. Севастополь. - 2002. - том 15.- № 1.- С. 83-88.

 • Федоровский А.Д., Рябоконенко С.А., Рябоконенко А.Д. Дистанційні дослідження міських агломерацій як виду ландшафтних комплексів. // Ученые записки Таврического национального университета им. Вернадского, г. Севастополь.- 2002. - том 15.- № 1. - С. 76-83.

 • Лялько В.І., Федоровський О.Д., Перерва В.М., Попов М.О. Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН Україні (короткий історичний нарис) // Космічна наука і технологія. - 2002.- Т 8.- № 2/3.- С. 6-28.

 • Федоровский А.Д., Зубко В.П., Якимчук В.Г. Обоснование алгоритма формирования состава космического аппаратурного комплекса для выполнения научно-прикладной программы ДЗЗ // Космічна наука і технологія. - 2002.- Т 8.- № 2/3.- С. 73-76.

 • Федоровский А.Д., Якимчук В.Г., Рябоконенко С.А., Пахомов И.П., Суханов К.Ю. Дешифрирование космических снимков ландшафтных комплексов на основе структурно-текстурного анализа. // Космічна наука і технологія.- 2002.- Т 8.- № 2/3.- С. 76-83.

 • Федоровский А.Д., Якимчук В.Г. Имитационное моделирование космических исследований ДЗЗ: постановка задачи и пути решения. // Космічна наука і технологія.- 2002.- Т 8.- № 2/3.- С. 83-88.

 • Федоровський О.Д., Ліщенко Л.П., Якимчук В.Г. Оцінка геоеклогічної ситуації в регіоні на основі ландшафтно-системного підходу. // Геологічний журнал. -2002. -№1.- С. 37-40.