• Лялько.В.І. Оцінка впливу природно-антропогенних змін потоків СО2 у системі рослинність-атмосфера на формування парникового ефекту Землі // Доповіді НАНУ.-2007, №4.- С.130-137.

 • Лялько.В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д. Космос - Переяславщині (до 1100 - річчя від дня заснування міста Переяслав) // Матеріали регіональної наради „Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Київщини".- Київ, 20 - 21 березня 2007. - С.13 .

 • Лялько.В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д. Оцінка площі посівів озимих культур в межах адміністративних районів Київської області під урожай 2007 року за допомогою знімків MODIS // Матеріали регіональної наради „Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Київщини".- Київ, 20 - 21 березня, 2007. -С.19.

 • Лялько.В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д. Дистанційна оцінка площ озимого клину Київської області під урожай поточного 2007 року // Матеріали Першої наукової конференції "Науки про Землю та Космос - Суспільству" м. Київ, 25 - 27 червня 2007 р.- Р.5.2

 • О.О. Косовець, О.І. Сахацький, Г.М. Жолобак, В.В. Соколов, Н.П. Сидорова, М.В. Ющенко, Т.М. Федоренко Мережа спостережень гідрометеорологічних станцій, як основа тестових полігонів аерокосмічного моніторингу агроресурсів // Матеріали Першої наукової конференції "Науки про Землю та Космос - Суспільству" м. Київ, 25 - 27 червня 2007 р.- Р.5.21

 • В.І.Лялько, О.І.Сахацький, Г.М.Жолобак, Л.Д.Греков Контроль площ та стану озимих культур за допомогою знімків MODIS/TERRA та SPOT XI (на прикладі Київської області) // Доповіді НАНУ. - 2007, №3.- С.122-127.

 • В.І.Лялько, О.І.Сахацький, Г.М.Жолобак, Л.Д.Греков, М.В.Ющенко, О.А.Апостолов, Н.П.Сидорова Використання знімків ТERRA/MODIS для прогнозування врожайності озимих зернових в межах адміністративних районів Київської області // Збірник тез. Сьома Українська конференція з космічних досліджень. Крим, НЦУВКЗ, Євпаторія, 3-8 вересня 2007. - К.:ІКД НАНУ-НКАУ. - 2007.- С. 179.

 • Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Ходоровський А.Я., Шпарик Ю.С. Дистанційний метод фітомоніторингу лісових екосистем України антропогенно забрудненого та природного середовища // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти. Тези доповідей ІІІ Міжнар. конф., Львів,Україна, 04-06 жовтня 2007 р. - Львів: В-во ЛНУ, 2007. -С.121.

 • Yuriy V. Kostyuchenko, Sikhegyi Ferenc, Zoltan Unger, A. Kozlova, Yu. Bilous Global Satellite Observations for Landscapes Sustainability Projection // Матеріали Першої наукової конференції "Науки про Землю та Космос - Суспільству" м. Київ, 25 - 27 червня 2007 р.- Р.5.34

 • М.В. Ющенко, І.М. Копачевський. Зв‘язки між кліматичними змінами та пожежами в природних комплексах як умова прогнозування довгострокових ризиків при розробці стратегій сталого розвитку // Матеріали Першої наукової конференції "Науки про Землю та Космос - Суспільству" м. Київ, 25 - 27 червня 2007 р.- Р.5.33

 • Лялько В.І., Воробйов А.І., Шульга В.І. Использование спутниковой технологии при прогнозе зон нефтегазоносності на шельфе // Гединамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносніх регионов Украині. VII международная конференция «Крым_2007»,Крым, с. Николаевка, 10-16 сентября 2007 годаТезисы докладов.-С.103-105

 • Востоков А.Б., Ходоровский А.Я., Апостолов А.А., Бернштейн М.В. Использование ГИС-технологий при количественном прогнозировании залежей углеводородов по дистанционным материалам // Материалы 8-ой Всероссийской научно-практическая конференция "Геоинформатика в нефтегазовой и горной отраслях", 27 февраля - 1 марта 2007г., Москва, http://www.gisa.ru/35797.html.

 • Ходоровский А.Я., Апостолов А.А. Использование данных линеаментного анализа при прогнозировании месторождений полезных ископаемых // Матеріали першої наукової конференції "Науки про Землю та Космос - суспільству", м. Київ, 25 - 27 червня 2007.- Р. 3.9.

 • Азімов О.Т. Тектонічні аспекти комплексної інтерпретації даних дистанційного зондування Землі та геолого-геофізичних робіт (на прикладі Охтирської ділянки Північного борту ДДЗ) / Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: Зб. наук. праць. - К.: ЦММ ІГН НАНУ, 2007. - С. 187-205.

 • Лялько В.И., Азимов А.Т., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я. Опыт комплексного применения средств дистанционного зондирования Земли и ГИС-технологий с целью оценки фитосанитарного состояния лесных массивов Зоны отчуждения ЧАЭС // Учен. записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. География. - 2007. - Т. 20 (59). - № 1. - С. 114-125.

 • Азімов О.Т. Прогнозування зон розвитку пасток вуглеводнів неантиклінального та комбінованого типів дистанційними методами в межах центрального грабена ДДЗ / Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных регионов Украины: Тез. докл. на VII Междунар. конф. «Крым-2007» (АР Крым, Симферопольский р-н, с. Николаевка, 10-16 сент. 2007 г.). - Симферополь: «Ассоц. геологов г. Симферополя», 2007. - С. 79-81.

 • Азімов О.Т. Теоретичні аспекти "геофізичного" варіанту передачі інформації з глибин Землі на поверхню // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Геологія. - 2007. - Вип. 41-42. - С. 119-122.

 • Лялько В.І., Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М. Використання індексів червоного краю та водних індексів за гіперспектральними даними EO-1 Hyperion для класифікації наземного покриву. // Збірник тез. Сьома Українська конференція з космічних досліджень. Крим, НЦУВКЗ, Євпаторія, 3-8 вересня 2007. - К.:ІКД НАНУ-НКАУ. - 2007.- С.176.

 • Сахацький О.І. До можливостей використання супутникових даних та моделювання геофільтрації для визначення водного балансу та гідрогеологічних параметрів зони активного водообміну // Збірник тез. Сьома Українська конференція з космічних досліджень. Крим, НЦУВКЗ, Євпаторія, 3-8 вересня 2007. - К.:ІКД НАНУ-НКАУ. - 2007.- С. 170.

 • Сахацький О.І. Станкевич С.А., Козлова А.О. Класифікування покриттів ландшафту з використанням повного набору нормалізованих між канальних індексів і додаткових контекстуальних ознак // Збірник тез. Сьома Українська конференція з космічних досліджень. Крим, НЦУВКЗ, Євпаторія, 3-8 вересня 2007. - К.:ІКД НАНУ-НКАУ. - 2007.- С. 160.

 • Попов М.А., Станкевич С.А., Сахацький О.І., Козлова А.А. Автоматизована контекстна класифікація заболочених територій за матеріалами космічного знімання // Збірник тез. Науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології" 10-15 вересня 2007 р., Алушта, Крим.- С. 63-65.

 • Попов М.А., Станкевич С.А. Сахацький О.І.,Козлова А.А. Автоматизована контекстна класифікація рослинного покриву гірських територій за матеріалами космічного знімання // Збірник тез. Науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології" 10-15 вересня 2007 р., Алушта, Крим.- С. 72-74.

 • Kitchka A.A., Titarenko O.V., Nedosekova I.V., and Hafych L.F. Successful application of space-born radar imaging for hydrocarbon exploration offshore Ukraine // Тез. доп. 7-ої міжнародної конференції "Крим-2007", Миколаївка, 10-16 вересня 2007 р., Сімферополь, 2007. - С. 93-94.

 • Созанський В.І., Чепіль П.М., Кичка О.А., Кенні Дж.Ф. Про невичерпність світових запасів нафти й газу // Тез. доп. 7-ої міжнародної конференції "Крим-2007", Миколаївка, 10-16 вересня 2007 р., Сімферополь, 2007. - С. 248-250.

 • Кичка О.А. Олівінове вино зі штирійської "Вулканії": Нотатки про другий міжнародний симпозіум "Неоген центральної та південно-східної Європи" // Геолог України.- 2007, №2. - С. 3-5.

 • Hafych L.F., Kitchka A.A., and Gafych O.I. Shallow Gas of the Ukrainian Transcarpathian: Still Promising Exploration Frontier? // 2nd Int. Workshop on Neogene of Central and South-East Europe. Joannea Geol. Palaont., no 9., 2007. - Р. 39-43.

 • Kitchka A. Juvenile Petroleum Comes from Deep Fluid Inclusions // Abs. AAPG European Reg. Conf., Athens, 18-22 Nov., 2007. - 1 p.

 • Kitchka A. How Abiotic Petroleum Systems Work: Tectonically Driven Deep Fluid Sources// Abs. AAPG European Reg. Conf., Athens, 18-22 Nov., 2007. - 1 p.

 • Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Ющенко М.В., Апостолов О.А, Греков Л.Д., Верюжський Г.Ю., Петров О.А. Досвід та перспективи використання супутникових даних для визначення площ та прогнозування врожайності озимих зернових культур // Сучасні проблеми створення ефективного використання единого геоінформаційного простору України при підготовці і прийнятті управлінчеських рішень. Мат. міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 грудня 2007 р.- Київ, 2007. - С. 97-98.

 • Теременко О.М., Мичак А.Г., Кудяшов О.І., Філіпович В.Є. Досліждення геоекологічного стану урбанізованих територій заплави Дніпра засобами ДЗЗ/ГІС-технологій (на прикладі м.Києва)./ Зб.наукових праць „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях” Київ-Харків-Крим. 2007 с.244-246

 • Філіпович В.Є., Мичак А.Г.Використання даних багатозональної космічної зйомки при геологічному картуванні та пошуках будівельної сировини./ Зб.наук. праць „Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях”. Київ-Харків-Крим. 2007 с.267-269

 • Теременко О.М., Мичак А.Г., Філіпович В.Є. Вивчення та оцінка геоекологічного тану Херсонської міської агломерації засобами ГІС/ДЗЗ - технологій./ Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Херсонщини./ Мат.наради 19-20 вересня 2007 р., Херсон, 2007. с.48-56

 • Архипов А.И., Товстюк З.М., Левчик О.И., Архипова Т.А., Осканьян Т.В., Лялько В И., Попов М.А. Методология и опыт поиска залежей углеводородов на суше с использованием аэрокосмической информации. // Космічна наука і технологія. (Подано до друку - травень -2007р.)

 • Архипов А.И., Товстюк З.М., Воробьев А.И.,. Лялько В.И., Попов М.А., Архипова Т.А. Методология и опыт поиска залежей углеводородов на суше и шельфе с использованием аэрокосмической информации. // Матеріали міжнародної конференції „Космическая съемка - на пике высоких технологий", м. Москва, 18-20 апреля 2007 р. (електронний варіант).

 • Архипов А.И., Козлов З.В., Лукин А.Е., Федоровский А.Д., Якимчук В.Г. Системные методы моделирования и прогноза залежей углеводородов на основе комплексного использования космической информации ДЗЗ и наземных наблюдений // Геоінформатика. - 2007. - №2. - С. 78-82.

 • Станкевич С.А., Седлерова О.В. Інтеграція дистанційних та геолого-геофізичних просторових даних при пошуку вуглеводнів на морському шельфі // Геоінформатика, 2007, № 3, С.77-81.

 • Азімов О.Т., Титаренко О.В., Михалко С.М. Визначення зон геодинамічного ризику на ділянках магістральних трубопроводів з використанням даних дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій / Каталог «ГІС-Форуму-2007» (Київ, 16-18 трав. 2007 р.): Зб. стат. - К.: КНУБА, 2007.- С. 153-154.

 • Теременко О.М., Мичак А.Г., Кудряшов О.І., Кудряшова Я.Л. Концепція комплексної оцінки та моніторингу геоекологічного стану гідро мережі урбанізованих територій за матеріалами дистанційних зйомок (на прикладі м.Києва) (Подано до друку - травень -2007р.)

 • Котляр О.Ю., Ніколаєнко Б.О., Янцевич О.О. Попередні дані про можливість структурного дешифрування матеріалів космічної радіолокаційної зйомки Азовської акваторії // Мінеральні ресурси України - 2007 - № 2 - 20-22.

 • Архіпов О.І., Архіпова Т.О., Шибецька Т.І., Шибецька А.Ю. Геохімічні та аерокосмічні методи пошуку вуглеводнів як складові частини комплексного підходу до визначення першочергових об'єктів проведення пошуково-розвідувальних робіт в нафтовій галузі // Пошукова та екологічна геохімія. - 2006. - №5. - С. 6-9.

 • Архіпова Т.О., Товстюк З.М., Козлов З.В., Федоровський О.Д., Якимчук В.Г. Оцінка нафтогазоперспективності територій з використанням системного підходу та космічної інформації для наступної геофізичної розвідки // Геоінформатика. - 2006. - №3. - С. 40-45.

 • Федоровский А.Д., Архипова Т.А., Козлов З.В., Якимчук В.Г. Оценка нефтегазоперспективности участков морского шельфа для последующей геофизической разведки // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: сборник научн. трудов. Вып. 14 / НАН Украины. МГИ, ИГН, ОФ, ИнБЮМ. - Севастополь, 2006. - С. 314-318.

 • Попов М.А. Методология оценки точности классификации объектов на космических изображениях // Проблемы управления и информатики, 2007.- № 1.- С.97-103.

 • Попов М.А., Станкевич С.А., Козлова А.А. Особенности использования многоспектральных аэрокосмических изображений при количественной оценке видового разнообразия растительного покрова // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса.- Вып.4.- Т.2.- М.: ИКИ РАН, 2007.- С.297-304.

 • Попов М.А., Станкевич С.А., Сахацкий А.И., Козлова А.А. Использование полного набора нормализованных межканальных индексов многоспектральных космических изображений при классификации покрытий ландшафта // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 2007.- Т.20 (59).- № 1.- C.175-182.

 • Попов М.О., Станкевич С.А., Марков С.Ю., Марков О.С. Використання даних ДЗЗ для інформаційної підтримки автоматизованої системи Державного земельного кадастру України // Науковий вісник Національного аграрного університету.- Вип.104.- Київ: НАУУ, 2006.- С.48-60.

 • Попов М.О., Марков С.Ю., Станкевич С.А., Бодня О.Л. Система каталогизации и распределенного доступа к данным дистанционного зондирования Земли: концепция, архитектура, реализация // Космічна наука і технологія, 2007.- Т.13.- № 3.- С.45-54.

 • Станкевич С.А. Оптимизация состава спектральных каналов гиперспектральных аэрокосмических изображений при решении тематических задач дистанционного зондирования Земли // Космічна наука і технологія, 2007.- Т.13.- № 2.- С.25-28.

 • Станкевич С.А. Методологія статистичного просторово-частотного оброблення гіперспектральних аерокосмічних зображень // Геодезія, картографія і аерофотознімання.- Український міжвідомчий науково-технічний збірник.- Вип.68.- Львів: Львівська Політехніка, 2007.- С.240-249.

 • Станкевич С.А., Козлова А.О. Оцінювання і картографування біорізноманіття Північно-Причорноморського регіону України на основі багатоспектральних космознімків і геоінформаційних технологій // Космічна наука і технологія, 2007.- Т.13.- № 2.- С.18-24.

 • Станкевич С.А., Козлова А.О. Методика оцінювання біорізноманіття території за багатоспектральними космічними зображеннями середньої просторової розрізненності // Космічна наука і технологія, 2007.- Т.13.- № 4.- С.25-39.

 • Станкевич С.А., Седлерова О.В. Інтеграція дистанційних та геофізичних просторових даних при пошуку вуглеводнів на морському шельфі // Геоінформатика, 2007.- № 3.- С.77-81.

 • Марков С.Ю., Дишлик О.П. Підходи до створення картографічної основи атласу ринкових цін земель в населеному пункті // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 2007.- Т.20 (59).- №1.- С.22-28.

 • Марков С.Ю., Дишлик О.П. До питання якості топографо-геодезичної та картографічної продукції і послуг // Вісник геодезії і картографії, 2007.- №1.- С.11-20.

 • Шкляр С.В. Порівняння оцінок в моделі пуассонівської регресії з похибками вимірювання // Вісник Київського університету. Серія: Фізико-математичні науки, 2006.- № 3.- С.60-67.

 • Шкляр С.В. Конзистентність оцінки параметрів поліміальної регресії при відомому відношенні дисперсій похибок вимірювання регресора та відгуку // Теорія ймовірностей та математична статистика, 2007.- Вип.76.- С. 160-175.

 • Shklyar S., Kukush A., Markovsky I., Van Huffel S. On the Conic Section Fitting Problem // Journal of Multivariate Analysis, 2007.- Vol.98.- Iss.3.- P.588-624.

 • Shklyar S., Schneeweiss H., Kukush A. Quasi Score is More Efficient than Corrected Score in a Polynomial Measurement Error Model // Metrika, 2007.- Vol.65.- No.3.- P.275-295.

 • З.В. Козлов, А.Е. Лукин, А.Д. Федоровский Прогноз залежей углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине на основе комплексной оценки космической информации ДЗЗ и наземных наблюдений // Доповіді Національної академії наук України. 2007, №2. С. 111-115.

 • А.Д. Федоровский, Е.Н. Боднар, З.В. Козлов, В.Г. Якимчук Геоинформационный подход к прогнозной оценке эффективности использования космической информации ДЗЗ при решении задач природопользования: постановка задачи и пути решения // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики: збірник наукових праць, Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю: - Київ, 2007. С. 212-228.

 • А.И. Архипов, З.В. Козлов, А.Е. Лукин, А.Д. Федоровский, В.Г. Якимчук Системные методы моделирования и прогноза залежей углеводородов на основе комплексного использования космической информации ДЗЗ и наземных наблюдений // Геоінформатика. 2007, №2 С. 78-82.