П.1 ПАРАЛЕЛЬ

параллель

parallel

Будь-яка лінія на земній поверхні, всі точки котрої мають одну й ту ж широту. Якщо це географічна широта, то кажуть про географічні П. На земному еліпсоїді географічна П. утворюється в результаті перетину його поверхні площиною, що перпендикулярна його вісі обертання. П. визначає напрямок з заходу на схід. Сітку меридіанів та географічних П. на земному еліпсоїді, кулі та глобусі називають географічною сіткою, а її зображення на карті - картографічною сіткою. Крім того, використовуються поняття небесної (добової) та геодезичної П. Небесна П. – будь-який з перетинів небесної сфери площиною, перпендикулярною до вісі світу; по небесних П. здійснюється видимий добовий рух світил внаслідок обертання Землі навколо своєї вісі. Геодезична П. – будь-яка плоска крива на поверхні референц-еліпсоїда, точки якої рівновіддалені від екватора (П. – кола) або від якого-небудь меридіана (П. – еліпси).

П.2 ПАРАМЕТРИЧНИЙ ЕТАЛОН

параметрический эталон

parametric signature

Класифікаційна ознака об'єкту (об'єктів) на зображеннях, яка задається статистичними параметрами (вектором осереднених значень та ковариаційною матрицею) пікселів навчальної вибірки.

П.3 ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ

парниковый эффект

greenhouse effect

В атмосферах планет – ефект нагріву внутрішніх прошарків атмосфери (Землі, Венери, інших планет), обумовлений прозорістю атмосфери для основної частини випромінювання Сонця (в оптичному діапазоні) і поглинанням атмосферою основної (інфрачервоної) частини теплового випромінювання поверхні планети,  нагрітої Сонцем. Існує думка, що посилення парникового ефекту може призвести до глобальних змін клімату Землі.

П.4 ПЕРЕКЛАСИФІКУВАННЯ

переклассификация

alarm, image alarm 

Тестування навчальної вибірки, яке складається у "підсвітлюванні" областей зображення, спектрально подібних області вибірки.

П.5 ПЕРЕКРИТТЯ

перекрытие

overlap, lap

Частина площі зображення (знімка), що перекривається суміжним зображенням (знімком). Розрізнюють П. поздовжнє - для зображень одного й того самого маршруту або оберту, та поперечне - для зображень сусідніх маршрутів або витків. Величина П. звичайно вимірюється у відсотках. Для надійного забезпечення стереоефекту та стереооброблення пари знімків, тобто стереопари, в одному маршруті поздовжнє П. повинне бути не менш 60%.

П.6 ПЕРЕЛОМЛЕННЯ (РЕФРАКЦІЯ) ХВИЛЬ

преломление волн, рефракция волн

refraction

Зміна напряму розповсюдження хвилі в неоднорідному середовищі, обумовлена залежністю фазової швидкості хвилі від координат. На ефекті П. х. оснований принцип дії більшості оптичних приладів (мікроскопів, фотоапаратів та ін.).

П.7 ПЕРЕТВОРЕННЯ КАРТ, ТРАНСФОРМУВАННЯ КАРТ

преобразование карт, трансформирование карт

maps transformation

Операція, в результаті якої одна вихідна карта перетворюється на іншу, в похідну карту. Мета П. к. – приведення картографічного зображення до вигляду, більш придатного для вивчення будь-якого конкретного об'єкту чи явища з застосуванням картографічного методу дослідження, математико-картографічного моделювання, геоінформаційних технологій. Операція П. к. виконується за допомогою операторів перетворення – спеціальних логічних, графічних, графоаналітичних або математичних процедур.

П.8 ПЕРЕТВОРЕННЯ "КОВПАК З ПЕНЗЕЛЕМ"

преобразование "колпак с кисточкой"

Tasseled Cap Тransformation

Емпіричне лінійне перетворення координат простору спектральних ознак, яке дає координати "яскравість", "зелень", "вологість", "серпанок", котрі звичайно використовуються при вивченні рослинного покрову.

П.9 ПЕРЕХІДНА ХАРАКТЕРИСТИКА

переходная характеристика

transition characteristic 

1. Реакція системи на східчастий вхідний сигнал;

2. В аерофотографії: те ж саме, що крива суміжна.

П.10 ПЕРЕШКОДА

Помеха

jamming, interference

Діяння, що викликає викривляння (порушення) відповідності між значенням сигналу і інформацією, яка ним передається. Подібне діяння, як правило, не є випадковим, воно пов’язується з процесами або діями іншої природи.

П.11 ПЕРИГЕЙ

перигей

рerigee

Точка найменшого віддалення КА від центру Землі під час його руху вздовж встановленої орбіти.

П.12 ПЕРІОД

период

period

Мінімальний інтервал незалежної змінної, після якого повторюються однакові характеристики періодичного явища. При розгляду процесів випромінювання незалежної змінної служить час, при цьому застосовуються поняття періоду коливань світлового (електричного) або магнітного вектора. Позначається Т. Одиниця: секунда (с).

П.13 ПЕРІОД ЗАСНУВАННЯ ПРОГНОЗУ

период основания прогноза

time base of forecast

Проміжок часу, на базі якого будується ретроспекція.

П.14 ПИТОМА ВИЯВНА ЗДАТНІСТЬ

удельная обнаружительная способность

specific detectivity 

Величина, зворотня питомому порогу чутливості. Позначається D*. Вимірюється в Вт-1 см vГц.

П.15 ПИТОМИЙ ПОРІГ ЧУТЛИВОСТІ

удельный порог чувствительности

treshold sensitivity 

Поріг чутливості приймача випромінювання, приведений до одиничної смуги частот та одиничного по площі фоточутливого елементу. Позначається ФП*, вимірюється в Вт / см vГц .

П.16 ПІДСТИЛЬНА ПОВЕРХНЯ

подстилающая поверхность

underlying surface

Поверхня, на якій розташовані або на фоні якої спостерігаються об’єкти зондування.

П.17 ПІКСЕЛ

пиксел

pixel

Найменший просторовий елемент цифрового зображення (похідне від Picture Element). Розбиття поля зображення на П. досягається в результаті дискретизації зображення (розбивки на далі неподільні елементи - дискрети, або точки растра). Яскравість і колір (останнє - у випадку кольорового зображення) є незмінними у межах цього елементу.

П.18 ПІРАМІДАЛЬНІ ШАРИ

пирамидальные слои

рyramid layers

Спеціальна структура даних, що істотно збільшує швидкість візуалізування (перегляду) даних. Така структура дозволяє вписувати множину пікселів вихідного зображення (знімку) в обмежену кількість пікселів вікна дисплею з виводом на нього одного з попередньо побудованих зображень з просторовою розрізненністю, послідовно зменшуваною в 2, 4 або 8 крат.

П.19 ПЛОТТЕР

плоттер, графопостроитель

plotter

Пристрій відображення, призначений для виводу даних в графічній формі на папір, пластик, фоточутливий матеріал або на інший носій через креслення, гравірування, фотореєстрацію або іншим чином. П. розділяють на планшетні - з розміщенням носія на плоскої поверхні; барабанні - з носієм на барабані, що обертається; рулонні, або роликові. За принципом побудови зображення П. розподіляються на векторні та растрові. Векторні плоттери будують зображення пером або олівцем. Растрові плоттери, успадкувавши конструктивні особливості принтерів, будують зображення шляхом відтворення по рядках; за методом друку вони діляться на електростатичні, струйні, лазерні, світлодіодні, термічні, фотоплоттери. Основними конструктивними та експлуатаційними характеристиками П., за винятком перелічених є: формат зображення, що відтворюється (зазвичай від А4 до А0 для П. нерулонного типу або зі змінною довжиною поверхні барабану); розмір робочого поля, точність, розрізненність (для растрових П. зазвичай 300-2500 точок на дюйм); швидкість виготовлення одиниці продукції заданого формату; наявність чи відсутність власної пам'яті; інтерфейс та програмне забезпечення. Деякі моделі плоттерів комплектуються або можуть оснащуватись насадками, що надають їм функції сканера.

П.20 ПЛОЩА (ОБ'ЄКТА)

площадь (объекта)

area

Внутрішня область плоского двовимірного об'єкта, яка утворена замкнутою послідовністю дуг у векторно-топологічному представленні або сегментів нетопологічної моделі "спагетті", та що ідентифікується внутрішньою точкою і асоційованими з нею значеннями атрибутів.    Див. ще П.33.

П.21 ПОВЕРХНЯ

поверхность

surfaсe, relief

Тривимірний об'єкт, один з чотирьох основних типів просторових об'єктів (нарівні з точками, лініями та полігонами як планіметричними об'єктами), визначений не тільки плановими координатами, але й аплікатою Z, тобто трійцею, триплетом координат; оболонка тіла або його частина.

П.22 ПОВІДОМЛЕННЯ

сообщение

message

Форма представлення інформації (наприклад, зображення, текст, мова, цифрові дані і т. ін.)

П.23 ПОВІТРЯНИЙ СЕРПАНОК, АТМОСФЕРНИЙ СЕРПАНОК

воздушная дымка, атмосферная дымка

haze

Явище світності атмосферного шару, яке обумовлене розсіянням частини світлових промінів, що проходять через цей шар. При наявності П. с. дальність візуальної видимості об'єктів поменшується.

П.24 ПОГІРШЕННЯ ТОЧНОСТІ

ухудшение точности

dilution of precision 

У системах GPS: погіршення точності визначення координат, обумовлене змінами у взаємному просторовому (геометричному) розташуванню приймача та супутників, які він спостерігає. Це положення змінюється в часі завдяки постійному руху супутників. Для кількісної оцінки цього фактору використовується коефіцієнт DOP, на який треба помножити сумарну помилку навігаційних визначень, щоб визначити повну помилку. Вважається, що для більшості задач значення цього коефіцієнту не повинне перевищувати значення 6. У противному випадку на час спостережень, коли цей коефіцієнт більше за 6, зібрані GPS-дані ігноруються. На практиці вплив цього фактору на різні параметри навігаційних GPS-визначень оцінюється складовими DOP: GDOP (Geometric Dilution of Precision) – вплив на координатні та часові визначення; PDOP (Position Dilution of Precision) - вплив на координатні визначення; HDOP (Horizontal Dilution of Precision) - вплив на визначення горизонтальних координат; VDOP (Vertical Dilution of Precision) - вплив на визначення висоти; TDOP (Time Dilution of Precision) - вплив на визначення часу.

П.25 ПОГЛИНАННЯ

поглощение

absorption

Перетворення енергії випромінювання в іншу форму енергії внаслідок взаємодії з речовиною.

П.26 ПОЗИТИВ, ПОЗИТИВНЕ ФОТОГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ

позитив, позитивное фотографическое изображение

positive photoimage

Фотографічне зображення (відбиток з фотонегативу), в якому відносний розподіл яскравостей або кольорів відповідає їх розподілу в об'єкті знімання. П. отримують за схемою, аналогічною схемі отримання негатива, а саме: експонування фотопапіру, проявлення, проміжне промивання, фіксування, підсумкове промивання та сушка.

П.27 ПОЗИЦІЮВАННЯ

позиционирование

attitude

Вимірювання за допомогою супутникових систем позиціювання з метою визначення координат місцезнаходження об'єкта в тривимірному навколоземному просторі. Найбільш відомими супутниковими системами позиціювання є GPS та GLONASS. У них параметри П. вимірюють кодовим або фазовим методом. Відомі способи автономного та диференційного П. При автономному П.  визначаються абсолютні координати місцезнаходження просторовою лінійною засічкою по вимірам псевдовідстаней тільки з одного пункту (того, що визначається). При диференційному П. псевдовідстані вимірюють одночасно з двох пунктів: базової станції (розташована у пункті з відомими координатами) і рухаючої станції, яка стоїть понад новою точкою, а потім вимірювані відстані порівнюють і вводять відповідні поправки.

П.28 ПОЙНТИНГА ВЕКТОР

Пойнтинга вектор

vector of Poynting

Вектор щільності потоку електромагнітної енергії. Модуль П. в. дорівнює енергії, яка переноситься за одиницю часу через одиницю поверхні, що перпендикулярна напрямку розповсюдження електромагнітної енергії (тобто к напрямку П. в.). В системі одиниць СІ П. в. визначається як векторний здобуток напруженостей електрічного і магнітного полів.

П.29 ПОКАЗНИК ЗАЛОМЛЕННЯ

показатель преломления

refractive index

Відношення швидкості світла у вакуумі до швидкості світла в середовищі (абсолютний П. п.). Відносний П. з. двох середовищ - відношення швидкості світла в середовищі, з якого світло падає на границю розподілу, до швидкості світла в другому середовищі.

П.30 ПОКАЗНИК ПОСЛАБЛЕННЯ

показатель ослабления

linear attenuation coefficient, linear extinction coefficient

Відношення відносного зменшення світлового потоку (потоку випромінювання) dФ/Ф під час його проходження через шар середовища до товщини dl цього шару. Позначається a. 

   

Одиниця: м-1.

П.31 ПОКРИТТЯ

покрытие

coverage 

Формат векторних даних програми ArcInfo, побудований за файловим принципом і призначений для збереження інформації про просторове положення, форму та атрибутивні характеристики просторових об’єктів. При цьому геометрична інформація про просторові об’єкти зберігається як сукупність первінних просторових об’єктів (таких, як дуги, вузли, полігони та точкові мітки) та вторинних просторових об’єктів (таких, як екстенти, зв’язки між об’єктами, анотації), а семантична інформація про них акумулюється в таблицях атрибутів.

П.32 ПОЛЕ ЗОРУ

поле зрения

field of view 

Тілесний кут, у межах якого технічний засіб ДЗЗ забезпечує одержання даних ДЗЗ. Ще П. з. оптичної системи називають частину простору предметів, яка цією системою відображається.

П.33 ПОЛІГОН

полігон

poligon

Багатокутник, полігональний об'єкт, контур, контурний об'єкт, область - двовимірний (площовий) об'єкт, один з чотирьох основних типів просторових об'єктів (поряд з точками, лініями та поверхнями). Розрізнюють П. простий - що не містить внутрішніх полігонів, та комплексний - що містить внутрішні полігони, які називають "островами" і анклавами. Окремо виділяють тип П., який зв'язаний топологічними відношеннями з сусідніми та обмежуючими дугами; подібна ситуація з полігональними та іншими просторовими об'єктами характерна для стандарту SDTS.

П.34 ПОЛІГОН ПІДСУПУТНИКОВИЙ

Полигон подспутниковый

сalibration site, groung truth site

Частина поверхні Землі з відомими географічними, геодезичними, спектральними та іншими характеристиками, яка може бути використана як джерело допоміжних даних при інтерпретуванні даних ДЗЗ.

П.35 ПОЛІТИКА З'ЄДНАННЯ

политика слияния

merge policy

Правила з’єднання, що використовуються при злитті двох просторових об’єктів в один. Вони указують, яким чином формуються атрибутивні значення результуючого об’єкта з атрибутивних значень вихідних об’єктів. Стандартне правило з’єднання включає три можливі варіанти: встановлення атрибутів за замовчуванням, сумовання їх значень або обчислення зваженого середнього значення.

П.36 ПОЛІТИКА ПОДІЛУ

политика разделения

split policy

Правила поділу, що використовуються при розділі одного просторового об’єкта на два окремих об'єкти. Вони вказують, яким чином формуються атрибутивні значення результуючих об’єктів з атрибутивних значень вихідного об’єкта. Стандартне правило поділу включає три можливі варіанти: встановлення атрибутів за замовчуванням, дублювання атрибутів або встановлення значень атрибутів пропорційно геометричним характеристикам результуючих об’єктів.

П.37 ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА

поляризация света

polarization of light

Упорядкованість в орієнтації векторів напруженостей електричного  і магнітного  полів світлової хвилі в площині, перпендикулярній напрямку розповсюдження. Розрізнюють лінійну П. с., коли електричний вектор  зберігає постійне направлення, еліптичну П. с., при котрій кінець вектора  описує еліпс, і кругову П. с. (кінець вектора  описує коло).

П.38 ПОЛЯРНІ КООРДИНАТИ

полярные координаты

polar coordinates

П. к. (наприклад, точки М) на площині – це два числа: відстань (ОМ) цієї точки від фіксованої точки О (полюса) і полярний кут між відрізком ОМ і полярною віссю ОР.

П.39 ПОМИЛКА ДРУГОГО РОДУ

ошибка второго рода

detection miss

Одна з помилок, яка може виникати при вирішенні задачі виявлення сигналу (об'єкта) в умовах завад або шумів: а саме: помилка, пов'язана з прийняттям рішення про відсутність об'єкта (сигналу), коли реально він присутній. Тому П. п. р. ще має назву пропуску сигналу (об'єкта).

П.40 ПОМИЛКА ЗАМКНЕННЯ

ошибка замыкания

error of closure 

Помилка, яка виникає, коли початкова та кінцева точки GPS–вимірювань співпадають, тобто траєкторія вимірів має форму замкненого контуру. Теоретично результати обох обчислювань координат точки замкнення повинні співпадати, але, внаслідок помилок вимірювань, вони розрізнюються. Різниця між їх значеннями складає величину показника П. з. (або незамкнення, як його інколи називають).

П.41 ПОМИЛКА ПЕРШОГО РОДУ

ошибка первого рода

detection error

Одна з помилок, яка може виникати при вирішенні задачі виявлення сигналу (об'єкта) в умовах завад або шумів, а саме: помилка, пов'язана з прийняттям рішення про наявність сигналу (об'єкта), коли реально він відсутній. Тому П. п. р. ще має назву хибної тривоги. Таким чином, П. п. р. виникає, коли відхиляється вірне рішення.

П.42 ПОМИЛКА ПРОГНОЗУ

ошибка прогноза

error of forecast 

Апостеріорна величина відхилення прогнозу від дійсного стану об'єкта. Примітка: помилка прогнозу не визначає однозначно якість прогнозу, тому що вона, в значній мірі, залежить від прийнятих на основі прогнозу рішень та їх реалізації.

П.43 ПОМИЛКИ ВИМІРІВ

ошибки измерений

mistakes of measuring

Відхилення результатів вимірів від істинних або більш точних значень виміряних величин.

П.44 ПОМИЛКИ ВИПАДКОВІ

ошибки случайные

random mistakes

Помилки, що випадково змінюються в процесі вимірювань.

П.45 ПОНОВЛЕННЯ ДАНИХ, АКТУАЛІЗУВАННЯ

обновление данных, актуализация

updating, update

Внесення змін до змісту даних (для їх приведення до поточного (актуального) стану) із зберіганням способу їх організації і зовнішньої ідентифікації. Цей процес у повній мірі відноситься також до поновлення карт. Необхідність поновлення виникає внаслідок старіння даних. Старіння може бути фізичним, інформаційним та моральним. Фізичне старіння пов'язане зі зношуванням носія, інформаційне - зі змінами у відповідності даних поточному (актуальному) стану, моральне - зі змінами у часі вимог до даних.

П.46 ПОРІГ ЧУТЛИВОСТІ

порог чувствительности

treshold sensitivity 

Середньоквадратичне значення амплітуди першої гармоніки діючого на приймач випромінювання модульованого потоку випромінювання з заданим спектральним розподілом, при котрому середнє значення амплітуди першої гармоніки напруги (струму) фотосигналу дорівнює середньоквадратичному значенню напруги (струму) шуму в заданій смузі на частоті модуляції потоку випромінювання. Позначається Фп. Вимірюється в ватах (Вт).

П.47 ПОРІГ ЧУТЛИВОСТІ В ОДИНИЧНІЙ СМУЗІ ЧАСТОТ

порог чувствительности в единичной полосе частот

frequency band treshold sensitivity

Поріг чутливості приймача випромінювання, приведений до одиничної смуги частот підсилювача. Позначається Фп1. Вимірюється в Вт / vГц .

П.48 ПОРЯДКОВІ СТАТИСТИКИ

порядковые статистики

order statistics

Нехай  є n спостережень і нехай   - ці ж спостереження, упорядковані за зростанням їх величин, тобто варіаційний ряд. Тоді елементи варіаційного ряду називаються П. с.; зокрема, х(i) носить назву i-ої П. с.

П.49 ПОСТОБРОБЛЕННЯ

постобработка

post-processing

Процедура перетворення та обчислювального оброблення GPS–даних, що виконується після закінчення їх збирання. П. даних звичайно виконується в камеральних умовах з використанням відповідного програмного забезпечення, в результаті чого отримуються більш точні координатні визначення, ніж ті, що були отримані безпосередньо з даних вимірювань.

П.50 ПОТІК ВИПРОМІНЮВАННЯ, ПРОМЕНЕВИЙ ПОТІК

поток излучения, лучистый поток

radiant flux; radiant power

Потужність випромінювання. Позначається Фe,  Ф або Р. Одиниця: ват (Вт).

П.51 ПОШАРОВА МОДЕЛЬ ДАНИХ

послойная модель данных

layer-based data model

Просторова модель даних, яка є сукупністю прошарків, кожен з котрих містить однотипні об’єкти.

П.52 ПОШУКОВИЙ ПРОГНОЗ

исследовательский прогноз

exploratory forecast

Прогноз, змістом котрого є визначення можливого стану об'єкта прогнозування у майбутньому.

П.53 ПРАВИЛА ЗВ'ЯЗУВАННЯ

правила связности

connectivity rules

Правила зв’язування об’єктів в мережі, що встановлють, які саме типи об’єктів мережі можуть стикуватися між собою. Існують два типи П. з.: “ребро-ребро” та “ребро-вершина”.

П.54 ПРАВИЛО ЗВ'ЯЗКУ РЕБЕР (ДУГ)

правило связи ребер (дуг)

edge–edge rule

Правило, що встановлює, яким чином ребра можуть бути зв’язані між собою; наприклад, що ребро типу А може з’єднатися з ребром типу В через вершину типу С. В опису будь-якого П. з. р. обов’язково фигурує об’єкт типу "вершина".

П.55 ПРАВИЛО ЗВ'ЯЗКУ РЕБРА ТА ВЕРШИНИ

правило связи ребра и вершины

edge–junction rule

Правило, яке встановлює, що ребро типу А може з’єднатися з вершиною типу В.

П.56 ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ

предметная область

universe of discourse

Універсальна множина об’єктів, тобто всі елементи знання про проблемну задачу або клас проблемних задач, котрі передбачається вирішувати (вирішуються). Звичайно ця множина розміщується у БД.

П.57 ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ У ПСЕВДOКОЛЬОРАХ

представление изображения в пседоцветах

pseudocolor

1. Спосіб представлення цифрового зображення (звичайно тематичного шару), що забезпечує різним класам об'єктів відповідні кольори;

2. Спосіб представлення напівтонового зображення, за яким різним рівням градацій надають відповідні кольори. Зображення, що таким чином утворюється, називається псевдокольоровим.

П.58 ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

представление пространственных данных

spatial data representation, (geo)spatial data model

Спосіб цифрового опису просторових об'єктів, тип структури просторових даних; найбільш універсальні та вживані такі способи: векторне представлення (векторно-топологічне та векторно-нетопологічне, або модель "спагетті"), растрове, квадродерево (квадротомічне представлення). До менш поширених або тих, що застосовують для представлення просторових об'єктів певного типу, відносяться також гіперграфова модель, модель типу TIN та її багатовимірні розширення. Відомі також гібридні моделі просторових даних. Машинні реалізації моделей просторових даних називають форматами просторових даних. Існують методи та технології переходу від одних П. п. д. до інших (наприклад, растрово-векторне, векторно-растрове перетворення).

П.59 ПРЕПАРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

препарирование изображения

image preparation

Широкий клас по-елементних перетворень амплітуд пікселів зображення (це бінарізація, порогове оброблення, контрастування та ін.).

П.60 ПРИВ'ЯЗУВАННЯ ЦИФРОВОГО ЗНІМКА ГЕОГРАФІЧНЕ

привязка цифрового снимка географическая

satellite image geocoding

Встановлення відповідності між системою координат знімка та географічною системою координат на підставі характеристик технічних засобів ДЗЗ, орбітальних даних, контурних карт місцевості, наземних опорних точок та інше. Див. ще П.90.

П.61 ПРИЙМАЧІ ПОЗИЦІЮВАННЯ

приемники позиционирования

GPS receivers, GLONASS receivers, GPS/GLONASS receivers 

Електронні пристрої, які приймають сигнали супутників з ціллю позиціювання. П. п. визначають, від якого супутника приймається сигнал, розрізнюють ті сигнали, відслідковують них, вимірюють, відтворюють результати в цифрову форму, оброблюють, зберігають їх і т. д. П. п. бувають послідовного (на 1-2 канали) і паралельного стеження (багатоканальні, на 6-12 й більш каналів); одночастотні (L1) і двохчастотні (L1 та L2); можуть здійснювати виміри кодовим або фазовим методами, бувають розраховані на приймання сигналів системи GPS або системи ГЛОНАСС (GLONASS) або обох систем.

П.62 ПРИНЦИП ВАРІАНТНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ

принцип вариантности прогнозирования

principle of variants

Принцип прогнозування, що потребує розробки варіантів прогнозу, виходячи із варіантів прогнозного фону.

П.63 ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦІЇ, ПРИНЦИП НАКЛАДЕННЯ

принцип суперпозиции, принцип наложения

superposition principle

Положення, згідно якого результуючий ефект складного процесу діяння є сума ефектів, що викликаються кожним діянням окремо, при умові, що останні взаємно не впливають один на інший.

П.64 ПРИНЦИП УЗГОДЖЕНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ

принцип согласованности прогнозирования

concordance principle

Принцип прогнозування, що потребує узгодженості нормативних і пошукових прогнозів різної природи і різних періодів попередження.

П.65 ПРИРОДНЕ СВІТЛО

естественный свет, природный свет

nature light

Оптичне випромінювання з швидко і безпорядково змінюваними напрямками світлового вектора електромагнітного поля, причому всі напрямки коливань світлового вектору, які перпендикулярні до напрямку розповсюдження світлових променів, рівноймовірні.

П.66 ПРОГНОЗ, ПЕРЕДБАЧЕННЯ

прогноз

forecast

Науково обґрунтоване судження про можливі стани об'єкта у майбутньому і/або про альтернативні шляхи і терміни їх здійснення.

П.67 ПРОГНОЗНА КАРТА

прогнозная карта

prognostic map

Карта, яка відображає розвиток явищ в майбутньому, а також можливість виявлення ще невиявлених об'єктів

П.68 ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ

прогнозная модель

prognostic model, future model

Модель об'єкта прогнозування, дослідження якої дозволяє отримати інформацію про можливі стани об'єкта в майбутньому та/або шляхах і термінах їх здійснення.

П.69 ПРОГНОЗНА РЕТРОСПЕКЦІЯ

прогнозная ретроспекция

retrospection

Етап прогнозування, на якому досліджується історія розвитку об'єкта прогнозування і прогнозного фону з ціллю отримання їхнього систематизованого опису.

П.70 ПРОГНОЗНИЙ ГОРИЗОНТ

прогнозный горизонт

prognostic horizon, future horizon

Максимально можливий період попередження прогнозу заданої точності.

П.71 ПРОГНОЗНИЙ ФАКТОР

прогнозный фактор

prognostic factor, future factor

Узагальнена характеристика розвитку багатомірного стохастичного об'єкта прогнозування, що не спостерігається, і яка кількісно виражається, як правило, власним вектором коваріаційної матриці змінних об'єкта прогнозування.

П.72 ПРОГНОЗНИЙ ФОН

прогнозный фон

background of forecasting, environment of forecasting

Сукупність зовнішніх по відношенню до об'єкта прогнозування умов, істотних для рішення задачі прогнозу.

П.73 ПРОГНОЗУВАННЯ

прогнозирование

prognostication

Процес наукового передбачення майбутнього стану явища на основі аналізу. Результатом П. є прогноз. Виділяють три класи методів П.: екстраполяція, моделювання, опитування експертів.

Р.74 ПРОГНОЗУЮЧА СИСТЕМА

прогнозирующая система

forecasting system

Система методів прогнозування і засобів їх реалізації, що функціонує у відповідності з основними принципами прогнозування.

П.75 ПРОГРАМА

программа

program, routine

1. Дані, що призначені для управління конкретними компонентами системи оброблення даних з метою реалізації певного алгоритму;

2. Упорядкована послідовність команд, що підлягають обробленню; послідовність виразів (речень) мови програмування. П. разом з документацією до неї утворюють програмне забезпечення.

П.76 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

программное обеспечение, математическое обеспечение

software

Сукупність програм системи оброблення інформації та програмних документів, що необхідні при експлуатації цих програм. Виділяють П. з. системне, під яким розуміють всі програмні засоби, що необхідні для реалізації системи, яка задовольняє вимогам кінцевих користувачів, і прикладне, тобто програми, за допомогою яких забезпечується виконання конкретних задач в межах прийнятої організації обчислень та розрахунків. П. з. ГІС підтримує той чи інший набір функціональних можливостей ГІС і включає спеціалізовані програмні засоби: картографічні візуалізатори, засоби настільного картографування, інформаційно-довідкові системи, функціональні засоби (конвертування форматів, цифрування, векторизація тощо).

П.77 ПРОЕКЦІЯ

проекция

projection

Зображення просторового об'єкту в площині, що побудоване за визначеними законами.

П.78 ПРОЕКЦІЯ ОРТОГОНАЛЬНА

проекция ортогональная

projection ortogonal

1. Проекція, в котрій промені, що проектуються, перпендикулярні картинній площині;

2. Зображення, яке побудоване за законами ортогонального проектування.

П.79 ПРОЕКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНА

проекция центральная

projection central

1. Проекція, в котрій промені, що проектуються, виходять з однієї точки (центру).

2. Зображення, яке побудоване за законами центрального проектування.

П.80 ПРОЗОРІСТЬ

прозрачность

transparency

Величина, що характеризує, яку саме частину світла пропускає середовище без зміни напрямку його розповсюдження. Визначається відношенням світлового потоку (потоку випромінювання), який пройшов у середовищі шлях, що дорівнює одиниці довжини, без зміни напряму, до світлового потоку (потоку випромінювання), який ввійшов у це середовище в вигляді паралельного пучка.

П.81 ПРОМІЛЕ

промилле

per mille

Одиниця відносної величини, дорівнює однієї тисячної безрозмірної одиниці. Позначається символом 0/00. 10/00 = 10-3.

П.82 ПРОПУСК СИГНАЛУ

пропуск сигналу

omission error

Те ж саме, що П.39.

П.83 ПРОПУСКАННЯ

пропускание

transmission

Проходження випромінювання через середовище без зміни частот складаючих його монохроматичних випромінювань.

П.84 ПРОСТЕЖУВАННЯ МЕЖ

прослеживание границ

boundary following

Послідовна процедура, при якій визначається рисунок (послідовність) межових пікселів деякої області або всіх областей зображення.

П.85 ПРОСТІР ОЗНАК

пространство признаков

feature space

Сукупність усіх можливих значень ознак об'єктів, що розпізнаються.

П.86 ПРОСТІР РІШЕНЬ

пространство решений

decision space

Множина, з котрої вибираються рішення.

П.87 ПРОСТОРОВА БАЗА ДАНИХ

пространственная база данных

spatial database

СУБД, що містить просторові об’єкти.

П.88 ПРОСТОРОВА ФІЛЬТРАЦІЯ

пространственная фильтрация

spatial filtering 

Див. Ф.7.

П.89 ПРОСТОРОВЕ З'ЄДНАННЯ

пространственное соединение

spatial join 

Тип просторового аналізу, в якому атрибути просторових об’єктів, що знаходяться в різних прошарках, поєднуються між собою залежно від їх взаємного просторового положення.

П.90 ПРОСТОРОВЕ ПРИВ'ЯЗУВАННЯ

пространственная привязка

georeferencing

Процес встановлення зв'язків між координатами зображення та системою географічних координат.

П.91 ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ

пространственный анализ

spatial analysis

Група функцій, що забезпечує виділення просторових об'єктів та встановлення між ними характеру просторових та інших типів відношень. Найбільш поширені з них: аналіз зон                                      видимості / невидимості, аналіз сусідства, аналіз мереж, створення та оброблення цифрових моделей рельєфу, побудова буферних зон та ін.

П.92 ПРОСТОРОВИЙ ДОМЕН

пространственный домен

spatial domain

Діапазони значень та точності просторових (х, у, z) координат, а також діапазони значень атрибутів, за межі яких не повинні виходити характеристики множини просторових об’єктів або класу просторових об’єктів в базі геоданих.

П.93 ПРОСТОРОВИЙ ОБ'ЄКТ

пространственный объект

spatial object, spatial feature, geographic(al) feature

Цифрове подання об'єкту реальності, інакше цифрова модель об'єкту місцевості, що містить його місцезнаходження та набір властивостей, характеристик, атрибутів (позиційних та непозиційних просторових даних відповідно) або сам цей об'єкт. Виділяють чотири основних типи П. о.: точкові (точки), лінійні (лінії), площові або полігональні, контурні (полігони) та поверхні, 0-, 1-, 2- и тривимірні відповідно, а також тіла. Точки, лінії та полігони об'єднує поняття плоских, або планіметричних об'єктів, поверхні (а також тіла) відносять до типу тривимірних об'єктів, або об'ємних об'єктів. Певні набори простих П. о. можуть об'єднуватись у складні (комплексні) П. о. Повний набір однотипних об'єктів одного класу в межах даної території утворює шар. Перелічені елементарні просторові об'єкти та/або елементи, що утворюють їх, іноді називають примітивами, у тому числі, геометричними та топологічними примітивами, за аналогією з графічними примітивами в комп'ютерній (машинній) графіці.

П.94 ПРОСТОРОВІ ДАНІ, ГЕОПРОСТОРОВІ ДАНІ

пространственные данные, геопространственные данные

spatial data, geospatial data, georeferenced data

Дані про просторові (геопросторові) об'єкти, які включають відомості про їх місцеположення, геометричні форми, інші просторові атрибути, а також семантичні характеристики цех об’єктів.

П.95 ПРОСТОРОВО-ЧАСТОТНА СТРУКТУРА ЗОБРАЖЕННЯ

пространственно-частотная структура изображения

spatial frequency image structure

Представлення зображення в просторово-частотній площині, яке створюється шляхом перетворення Фур'є або функції, якою описується зображення (у випадку детермінованих сигналів), або автокореляційної функції зображення (при випадковому розподілу яскравостей). П.-ч. с. з. надає уявлення про наявність у зображенні тих чи інших просторових гармонік.

П.96 ПРОЦЕС

процес

рrocess

Хронологічно упорядкована послідовність станів деякої системи. Сутність П., які мають місце у геосистемі, вивчається, зокрема, методом ДЗЗ.

П.97 ПРЯМОВИСНА ЛІНІЯ

отвесная линия

sheer line

Напрямок вектора сили тяжіння в даній точці. Напрямок П. л. характеризується астрономічними координатами - широтою і довготою, що визначаються з астрономічних спостережень.

П.98 ПСЕВДО-ВИПАДКОВИЙ КОД

псевдо-случайный код

рseudo-random code

Шумоподібний код, що накладається на несучі частоти L1 та L2 при формуванні GPS–сигналу. Цей код є послідовністю двійкових „0” та „1”. Його властивості дозволяють, при інших рівних умовах, забезпечити максимальне відношення “сигнал-шум” в процесі декодування сигналу супутника в апаратурі приймача.

П.99 ПСЕВДОДАЛЬНІСТЬ

псевдодальность

рseudorange

Міра імовірного часу розповсюдження GPS–сигналу між супутником та антеною приймача, яка виражена у вигляді дальності. П. обчислюється шляхом перемножування цього часу на швидкість розповсюдження GPS – сигналу, що дорівнює швидкості світла. П. відрізняється від дійсного значення дальності між супутником та антеною приймача внаслідок розбіжності шкал часу апаратури супутника та приймача, затримкам сигналу супутника в атмосфері Землі та іншим спотворенням.

П.100 ПСЕВДОЛІТ

псевдолит

рseudolite

Розташований на земній поверхні передавач, параметри сигналу якого аналогічні параметрам GPS-сигналу реального супутника. Використовується для більш ефективної реалізації диференційного режиму GPS, а також для використання GPS-методу для вирішення навігаційної задачі в закритих приміщеннях, де відсутня видимість реальних GPS-супутників.

П.101 ПСЕВДОСТАТИКА, ПСЕВДОСТАТИЧНЕ ЗНІМАННЯ

псевдостатика, псевдостатическая съемка

pseudostatics

Різновид статичного знимання, або статичного методу GPS-вимірювань, в якому неперервність вимірів зберігається тільки на базовій станції; на рухомій станції виміри виконують тільки на початку і наприкінці часового інтервалу. В цілому для П. характерне, що точність визначення висоти в 2-3 рази нижче, ніж точність визначення планових координат.

П.102 ПУНКТ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

пункт наблюдений

site

В супутникових системах позиціювання: місце розташування точки GPS-спостережень, де встановлений приймач позиціювання.